TOP

CV1198(NR94)Amp

入荷

CV1198(4)
6SN7(3)
GZ34(1)

Output TANGO U-808 (2)
Power TANGO S-2539
Choke TANGO EC-5-250S